رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۸
فروردين
رویا های تنهائی - رسم درماندگی

درد را با درد می کردم دوا

این بود رسم همه درمانده ها

تا خدا هست و خدائی مـــــیکند

هست این آتش به پا در ســــینه ها

 

  • گیتی رسایی
۲۶
فروردين
رویا های تنهائی - گله از آفرینش
اس ام اس">سهند فان

نــــــشاندم خاطراتم پیــــــــش رویم 

دل دیوانه  ؛    میخـــــواهی بگـــویم؟

 

بــــــگویمبا مــــــنِ رســــواچه کردی؟

شــــــدی عاشق، مرا دیوانـــه کردی

 

ز روی صــــــدق با من گفـــــتگو کن

بــــــرایم کوه صـــــــبری آرزو کــــن

 

نمیدانـــــــی چه کـــــردی ای همآورد

نهـــــــادی روی هــردردم توصــــــددرد

 

ز ناکامــــــی گرفـــــتم نمره ی بیست

درین  عالم زمن  ناکامـــــتر کـــــیست؟

 

بــــــــدنیا آمـــــدم با حـــــــیله و ، رنگ

گناهم چــــیست ایدل انــــدرین جنگ؟

 

هــــزاران رنــــــــگ کردی تو غمم را

نـمودی کامل اکنـــــون ماتمـــــــم  را

 

رُخَم گشـــــــته ز زردی زعــــــفرانــی

ندارد هــــــیچکــس از من نـــــشانی

 

"رســــــا" دارد گِلــــــه از آفریـــــــنش

که بودن هســــــت و، باشد کــمترینشجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

  • گیتی رسایی
۲۱
فروردين
رویا های تنهائی - ای کاش بیائی

ایکاش بیائی و ، فرامـــوش کنی

آماده ام ، گــر درد دلم گوش کنی

خواهــــم که بیائی بنشینی ببرم

جانم بشود شراب و ، تو نوش کنی

  • گیتی رسایی