رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳۵ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۹
تیر

Decent Image Scraps: Animated Girls 6


دردام مرا نـــشانده و . داده عذاب


آتش به دلم زده .مــرا کرده کباب


هرلحظه مرا به بوسه ای خام کند


او مست ز جام باده .من خانه خراب


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
تیر

Decent Image Scraps: Animation 9

سبک گـــــــشتم چو کــــــردم من شـــــــکایت


چــــو گفـــــتم درد خــــود را در نـــــهایت


ندانســـــتم که پـــــایـــــانی نـــدارد


که دارد زندگانی بس حکایت


گیتی رسائی

 


 • گیتی رسایی
۲۷
تیر

Animated Girl

سیـــــــنه را از غصه شستم. تا رهاگردم زغم


دل به دریاهــا سپـــــــردم. تا جدا گـــــردم زغـــم


آتـش دل را نــــــــهان کـــردم ز هـــــر بیــگانه ای


صدهـــــــزاران بار مُــــردم. همـــــچنان دیوانه ای


لاله گر خونین دلـــــی دارد زمانش بیش نیـــست


آه میسوزم که همچون من به جانش نیش نیست


حســـــرتی هرگز نبردم بی خیـــــــالِ عـــشرتم


بر سیه روزان نــــــظر کردم همان شـــــــدعبرتم


گرچـــــــه داغم از تب دنیا . نمی خواهــم بسی


لیک مــیسوزم که هستم هیچ. چون خاروخسی


کـــــس نمی داندچه مـی گویم خدا داند و من


بیهـــــــده هرگزخدا داند. نمــــی گویم سخن


بسته ام عهدی که درد خویشتن پنــهان کنم


بــــــــردن این بار را شــاید چنین  جبران کنم


غـــــم نهان کردن چه حاصل رخ نمایان می کند


چون "رسا" گرلب بدوزی دیده عریان می کند


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
تیر

Galassia Flowers


شــــکار عــــشق شـــدن بــین چـــه عالمی دارد


خـــــراب مـــــهر شــــدن بــــیش نی کـمـــی دارد


نبــین تو خـــنده ی عاشــق که عشق ســودائیست


دریــــن مــــــعامله دیــــــوانه هــــم غمـــی دارد


بـــــراه عشـــــق شتابان گـــــذر مــــکن هـــرگز


نگـــــاه کــــــن که بــــهر گوشــــــه ماتــمی دارد


زرشـــــک دیـــــدن عاشـــق جهـــــان بهــم ریزد


خوشـــــــا کســـی که درین باغ محــــــرمی دارد


هزارســـال اگر بــــــگذرد ز زخـــمـــه ی عشق


بســــــان کهـــــنه شــــرابی به دل خــــــمی دارد


"رسا "ببین که جهان عشق وعشـــق عالم توست


به خوش چـیـــن چه نیاز آنکه هـــمدهمـــــی دارد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۵
تیر

Flower Animation


دیوانگیهای مرا . عشق تو زیبا میکند


رســــم است شور زندگی در سینه غوغا میکند


آتش زدی برخرمنم صدها شرر بردامنم


رنگین نمــــــودی روی من . شرمی که برپامیکند


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۴
تیر

Decent Image Scraps: Love 8


هرروز دلت به رنگ و حالیست


یک روز خزانی و دگر روز بهاریست


یک روز ســفــیدی و دگـــر روز ســــیاه


انـــــــگار ترا با پــــــر طاووس قـــــــراریــــــست


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۴
تیر

.


خــــــار و خـاشـــــــــاکم . ولی در اوجـــــــها


یک تــــــنه گم، در مـــــــیان فوجـــــــها


آفـــــــتابم زیر یک ابــر ســــــیاه


فَردِ فَردم . در میان زوجها


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۲
تیر


من چنان غرقم و در خویش گُمَم


که دلم بَهرِ خودم میسوزد


کاش میشد بِبُرَم از منِ خویش


کاش میشد که فراموش کنم بودن را


کاش میشد که دگر باره دَمی


آن خودی را که رها از خویش است


آن خودی را که به بیگانه چوخودنزدیک است


من فراموش کنم


یاکه من

کاش میشد شکنم پیله ی خویش


قابِ یکتائی خود را شِکَنَم


چون کبوتر بشوم


رقص کنان در امواج


چون شراری نفروزم در  خویش


همچو خورشید جهانی بشوم


از خودم دور شوم


چون کبوتر


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۰
تیر

Animation


زاشک من تو چه ترســـی. که غـــــــرق دریائی


مــــــــــن ازگذشته چه گویــــــم .تو فکر فـــردائی


مراغمـــــیســـــت کـــــه خاکــــــستر آرزو دارم


مــن اهل سوز و فراغم .تو مـــــــحو رویـــــائی


مـــــن آسمان و زمــــــینم زغـــــــــم یکی گشته


توازنــشاط و طرب گوئـــــــی ازفلان جـــــــائی


مـــــــــرا نبود امیـــــــد رهـــــائی از غــــــــم تو


به جان خـــــــــریده تنم داغ و ننـــــــگ رسوائی


نـــــــبوده ام به کــــــسی بیشتر زتو مـــــــشتاق


تـــــــوجزئی از تن ما نیســــــتی .همـــان مائی


به بــــــاور چه کــــــسی گـــنجد این حکایتها؟


که در نگـاه خــــــموشم نـــــــهفته غـــــوغائی


دلم بســــــــوخت زمانی که عقل حـــــــاکم شد


ولـــــــی چه سود که رفت از کََـــفَم شکـــــیبائی


کنـــــــون منم چو کبوتر اسیـــــــر پنجـــه ی باز


ولــــــــی خوشم که نـــــــدارم ز مـــرگ پروائی


"رســــــــا" نبوده به دردت دوا سخــــــن گفــــتن


کـــــــــه حرف بیهده هـــــــرگز نـــــگفته دانائی


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۲۰
تیر
rose

گروهی با نگاهی دل ببازند

گروهی با تباهیها بسازند

گـــــــروهی ســـربهرراهـــــــی ســــــــپارند

بــــــــه راه این و آن چـــــــــاهی گــــــــذارند

گروهی دانه از هردام گیرند

به دام هرکس وناکس اسیرند

گــروهــــــی لفـــــــظ مـــی قاپد کلاشـــــــــان

ز هــر گـــــــنداب میــــــپاشد به پــــــاشـــــان

ولی من مستِ مستِ راستینم

نه آلایم به پستی آستـــــــینم

من آن مــــــــــرغم که چشم از دانه بســــــتم

قــــــفس را با چنـــــــین پتـــــــکی شـــکستم

"رسا" دارد دلی دریا نشــسته

دلش ازشیشه بودَست وشکسته

گیتی رسائی


 • گیتی رسایی
۱۹
تیر

Tumblr neste link: http://www.emanuelnetwork.com/


تو رفتی با غـــمت همــــسایه گـــشــتم


نبودی با غــــمت همـــــــخانه گــشتم


بیــــــا حــالا ببــــــین حال دلـــــم را


کنون با بغض و غم همــشانه گشتم


                                                                                       گیتی رسائی

گیتی

 • گیتی رسایی
۱۸
تیر

♥️ I Miss You...,❤️


ســــــرمایه ی من بجز غمت نیست


آتــــــــش به تنم زدی . غمت نیست


ایـــــــن کینه زچــــــیست ؟ازتوفریاد


مُـــــردم زغمت چرا غـمت نیست؟


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۷
تیر

Rose Animation


کور میشد کاش چشمانم نمیدیدم ترا


گل سِــــتان میشد جهانم گر نمـــــیدیدم ترا


حال چون دیوانگان دامن پراز اشک غم است


آســــــــــــــمانی بود دنیــــــا گر نمـــــــــیدیدم تـــرا 


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۵
تیر

Ummm, about that disembodied hand ready to write on water...?


تا کجا باید بسوزم ؟ تا تو را راضی کنم ؟


گوئیا بــــهتر بود در عشق سربازی کنم


هرکه حالم دید حال خویشــتن از یاد بُرد


این نصیبم بود تا در عشق جانبازی کنم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۵
تیر


کودکی نادان بُدَم عشقت به اینجایم کشاند


درقمار عــــــــشق می باید خلاصــه جان فشاند


در کلاس عشق مجنون خط و مشق از مـــــــن گرفت


کــــــین چنین خود را به خاک و خونِ لیـــــــلایش نــــــــشاند 


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۴
تیر


Decent Image Scraps: Animation

بیـــــــا یکــــــــدم ز چشـــــــمانم گذر کن

چه کس گفتت زچشم من حـــــــذر کن؟

چه جا بهتر زچشمانم تو خــواهی؟

به پایت آب چشمم را گهر کن

گیتی رسائی


 • گیتی رسایی
۱۳
تیر

Ethereal Dreams III • photo: Lethalxr0se on deviantart. Via @peggyaltick. #dance #beaches


تو بــــــه مــــــــن ســــــوختن آموختــــــــه ای


لب  به لب دوختــــــن  آموختــــــــــه ای


با غم و غــــصه و با درد و نـیـــــاز


آتش اندوختن آموخته ای


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۳
تیر


♥


نشاط را اثر نیست در دل عاشق


پراز شراره ی درد است در دل عاشق


تو از نگاه نخوانی چه فتنه ها برپاست


هزاردرد نهان است در دل عاشق


اگر نبود غم عاشقان و مشتاقان


بجای گل همه خس بود در دل عاشق


گل است آنچه نشان میدهد ز عشق و هوس


مجوی گل به گلستان بجز دل عاشق


بیا که آتش هجران و دردوسوزوگداز


چهارعنصر عشقند در دل عاشق


"رسا" نباشد ازین قشر دینِ دلدده


فقط هوای طرب بود در دل عاشق

 • گیتی رسایی
۱۲
تیر

Google+


دلم تاب نگهــــــــبانی نــــــــــدارد


بــــغیر از تو گل افشــــــانی ندارد


دلم چون مرغــــــکی پربسته ماند


کجــــــا هستی؟ که جانانی ندارد


هـــــزاران قبله باشد روبرویش


بـــــجز تو دل به فرمــانی ندارد


نباشد ترسش ازسوزوغـــم ودرد


که چون دیـــــوانه سامانی ندارد

 

نمـــــیخواهد رها باشد زبنـــدت


بجان  سـودای ارزانـــــی  ندارد


به دســــــت توست حلِ این معما


چـــــــو جانش هیچ قربانی ندارد


"رسا" جزباتو باکس آشنا نیست


دلش هرلحظه مهـــــــمانی ندارد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۱
تیر

Gold beating heart gifم


مباش در پی مــــــن . خالیم صــــــدا دارم


چو آفتــــــاب زمســــــتان . فقـــط ادا دارم


زچکـــــه های قــــــلم جز هوی نمــــیریزد


که من  هوای نوشتن فقــــــط هــــوی دارم


کجا هــوس به رهیدن ازین قفـــــس دردل؟


بهر کـــــــجا که نظر مـــــیکنم تــــرا دارم


زآتشــــــی که نمودست دردلم غـــــوغــــــا


شرارو درد و  بلا جـــــای صـــــد نـوا دارم


شنیـــــــده ای که کنم خـــــــنده بررخ دنــیا


ولی به سیـــــنه سیه پوشـــــــم و عزادارم


نصـــــــــیب من شده تنــــها اسیر دل بودن


هــــــزار درد به جـــانســـت کی دوا دارم ؟


مپرس حال "رســــــا"رادرآستانه ی خویش


ببیــــــن  به کُنج جدائـــــــی فقط خـــدا دارم 


گیتی رسائی


 • گیتی رسایی
۱۰
تیر

Google+


به کـــــــجا مــــــــن ببــــــــرم ، ایـــــــــن دل لک زده را؟


به چه کس بـــــــسپارم ، تن فــــرسوده ی آتش زده را؟


به هوای چـــــــــه کسی ؟ چـــــشم خود باز کنم ؟


بچـــــــه امــــــــید نــفـــــس تــــــــاره کنم ؟


گفتــــــه بودی که به مـــــن دل بســـتی


این هــــــنر بود ، چنین تردســـتی


با دو پـــیمانه چنان بد مستــی


شیشه ی عمرمرا بشکستی


رفت بربادتمام هستی


گیتی رسائی
 • گیتی رسایی
۰۹
تیر

Red Geraniums blooming on a snowy day! <3


دگـــــــــر نمــــانده گلــــــــی تا به پایت افـــــــــشانــــــــــم


هـــــــزار خـــــــــار به جــــــــــایش به ســـــینه بنشانم


چـــــــو دیدمــــــــت که نشستی کنارغـــــــیرازمــن


شــــــدم پریش و پریشـــــــان ودیــــــده گریانـم


مبــــــــــاش درپــی رنجــــــم .ملولم و دلتنگم


به ظاهــــــــرم منگر شادمان و خنــــــدانم


دلیســــــت دربرمن پرزخــون رنگارنگ


چوشمع پیش رُخَت شعله های لرزانم


بــــیا و ازســـــر رحمت نظر برویم کن


به لـــــــذت نگهی میـــدهم ســــــرو جــانم


رسیــــــده ام به مــــکانی که حاصلم هیچ است


مرا دگـــــر تو مــــــیازار . من بفــــــرمـــــانــــم


شــــکر ز شــــهد تو ریزد زچـــــــشم من خونــاب


مـــــــرا ز شعله مـــــتـــرسان که رفـــتـــــه ایمــــــانم


"رســـــــــا"مگـو تو بنامحرمان حـــــــکایـــــــت خــویش


چـــــــــه گفتن  از غـــــم و دردی کـــه دل نــــــسوزانـــــــد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۹
تیر

LINDA


فغـــانم نیست از بیــــــگانـــــــگانــــــــــم


نـــه از فرزانگـــــــان از عاشــــــقـــــانم


چـــــــرا باید چنـــــــین آید بــــه روزم ؟


بــــــــسوزد از ســــــرم تا استــــخوانم 


مـــــــن از دل مـــــــیزنم فـــــریاد یارب


شـــــــده آتـــــــــش زمــــــــین و آسمانم


هــــــــزاران بارمـــــــــردم زنده گشـــتم


نـــــــــدانم مرده یــــا از زنـــــــــــده گانم؟


به روز حشــــــــــر نـــــالم از دل خویش


که او آتــــــــش زده بـــر جــــسم و جانم


چه گـــــــویم؟ هرچه گویم نیســت درمان


فقــــــط تصویر درد است بــــــــر زبانم


"رســــــــا" دل بـــهر خود باید بـــــسوزی


که پـــیـــــــدا نیست از ظاهـــــر نهـــــــانم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۸
تیر

http://uupload.ir/files/1t8d_11169415_957655670921501_6285601048635223645_n.jpg


کو شـــــــرابی که مرامــــــست کـــــــــند؟


مَر بگـــــیرد ز مـــرا هـــــــست کـــند؟


چوی شــــــدم مست زهـــوشم ببرد


فارغ از هستی و سرمست کند؟.


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۷
تیر

..


توئی دلدار و من دلداده ی تو


تو لــــــیلائی  منـــــم دیوانه ی تو


تو موســــــائی منـــــم چوپان عاشـــــق


تـــــو در خوابــــــی  مـــنــــم پروانه ی تـــــو


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۶
تیر

The Fatal Gift of Beautyبیچاره گی های مرا .جزمــــــن نمیـــــداند کسی


من در قفس بی هم نفس. پیشـــــم نمــی آید کــسی


میسوزم از درد درون.شــــــادم ولیـــکن از برون


نزد چــــــه کس افشا کنم؟رازم نمــی خواند کــسی


من با چه کـــــس گویم سخن؟وقتی ندارم هــم سخن


بهتر که لب دوزم به هم . چون من نمــی ماند کسی


ای بی کســــــان آسمان . ای آشــــــیان گم کردگان


ای همــچو من بیخانمان .ماراچه مــــی نامد کسی؟


گفتم زخود بیـــــــرون شوم . با نــام اوافسون شوم


دلداده ای مــــــحزون شوم . شـــــورم نمیداند کسی


ای بی غمان .خــونین دلان. شرم آیدم زین گفــتمان


گاهی چنین گاهی چــــنان. اما چه میداند کــــــسی؟


دردا "رســـــــا"آوارگی. شد حاصلت درماندگی


رنج ترا در  زندگی. چون مانـــمی خواند کسی


گیــــــتی رســــــائی

 • گیتی رسایی
۰۵
تیر

KJ


مــــــرا دیوانگیـــــــها پیــر کرده


چو آتـــش زآبِ هستی سیر کرده


چه حـــاصل از فغــان و ناله و آه


مـــــرا چــشمی سیه زنجیر کرده


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۰۵
تیر

Google+Dreaming


من از ایثــــــار جــز خواری ندیدم


زیـــــــاری. مهر و دلداری نــدیدم


شدم مرهم ،شدم رنگ و؛ شدم مهر


ولـــــــی افســــوس همراهی ندیدم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۴
تیر

Landscape, Animated Gif, Animated Gifs, Animation. Water Reflections, Animated Graphics, Landscapes, Beautiful Landscape, Animated Landscapes, Keefers Ph...


مرا دردیســـــــــت در دل عاشــــــقانه


کزآن . آتـــــش گــــــرفته آشـــــیانـــه

چنــــــان گرم است از غم سینه ی من


کــه آتــــــش را کند آئــــــینه ی مـــن


خـــــــداوندا تو میدانی چـــه سوزیست


که آتش نیســــت این. آتش فروزیســت


بگــــــیر این دل . مرا آســـــوده ام کن


مــــــرا زین بـــــیشتر فرســوده ام کن


دل آزاری شــــــده  کار رقـــــیــــــبم


هــــــــزاران درد ِبــــــیدرمان رفیـــقم


"رســــــــا" دلدادگی بس کــــن. تمــامی


سیــــــه کردی تو  عــــمر و زنــــدگانی


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۰۴
تیر

Murmurando Red - hermosa Colección de Imágenes de Alta Definición y compartir Lo Que amas, aire REUNIRSE Amigos de Corazónمن آن زیـــبا پسندِ بت پــرستم


که دستی نیسـت بالاتر ز دســـتم


ترا جـــــای جهانی می پرسـتم


من این هستم .چنینم .نازشستم


گیتی رسائی


 • گیتی رسایی