رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۴
آبان
رویا های تنهائی - بر ما مکن نظر

 

بر ما مکن نظر ، که ندانی تو حال ما

گردون نشــــــسته تا که ببیــند،زوال ما

دادســـــــت آن دلی که اَمانم بریده اســـــت

غمـــــــهای عالمــــــیست که کـــــــرده حــلال ما

 

 

هرگاه شِکوه نمودم مرا شکست

گـفــــتم چرا؟ بگــفت که ،باشد روال ما

بســــتم زبان ود ل بنــهادم به درد خویش

آخــــــــر به باد داد  به یـــــــک دَم جـــــلال مــــا

 

 

 

حالا منم شکسته تر از مرغکی اسیر

آزادیم چه ســـــــود؟ شکســــتست بال ما

در زندگـــــــــی نبود بجــــــــز غم نصـــــیب من

ایـــــــن روزگار کــــــــرده فقـــــــط غـــم به فال ما

 

 

دیگر نمانده حسرت بودن برای من

بد گونه ای بســــوخت به گلشن نهال ما

حرف"رســـــــــا"نشست به دل آنزمان که گفت

آنگــــــــه که رفته ایم  بگـــــــــو  "خوش به حــال ما"

   • گیتی رسایی
۱۳
آبان
رویا های تنهائی - قاصدک

گوئیا قاصدکی راز مرا فهمیده

خبــــــر آورده برایت، زمن غمدیده

تازگیــها همه ی خواب مـــــرا پر کردی

شــــــده ای آتـــــــش و گرمی به دلــــم آوردی

قاصدک راست بگو باچه دلش را بردی

تو چـــــه گفتی که چنـــین خاطر او آزردی

قاصــــــدک شاهد من ماه شــــــــبانگاهی بود

پیـــــــش او شِکوه نمـــــــودم که چه سان دل بربود

ماه آورد خبر آتش او سرد شده 

همنــشین تو دگر تا به ابد درد شـده

قاصـــــــدک آمــــــدو ،دنیای مرا رنگین کرد

خواب دوشــــین مرا پر ز گل و، نســـــــرین کرد

قاصدک آمد و از یاد ببردم غم خویش

آنهـــــــمه درد که میـــــزد به تن و جانم نیش

قاصدک ، خواب خوشم رفت ز یاد

ماند از آنهــــــــمه لذت به تنم تنها داد

قاصـــــدک،جان "رسا" گوکه چه گفتی بااو

بار دیــــــگــــــر بــــــرو و  ، باز بگــــــو، باز بگــــــو

 

   • گیتی رسایی