رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۱۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۵
ارديبهشت
رویا های تنهائی - گرگ جهانخوار

مارا تو مکن مقایسه  با دل خویش

تو گرگ جهانخواری و ما بچه ی میش

بیچارگی ماست که در بند توئیم

با آنکه زنی به جان ما صدها نیش

 • گیتی رسایی
۱۳
ارديبهشت
رویا های تنهائی - وصله های دل

hearts

با دو چشم اشکبار 

من دل صد پاره را هرشب نشستم 

دوختم 

وصله های رنگ رنگ بردل 

زدم 

گاه زرد و گاه سرخ و گاه سبز

رنگ هر وصله به رنگ حال و

روز دل زدم

وصله ی دلواپسی ها

رنگ زرد

صورتی رنگ وصال یار بود

رنگ آبی رنگ دریای خیال

وصله ی روز خوشیها سبز

بود

وای رنگ سبزِ وصله سرخ 

شد

خون دل بر دستهای من 

نشست 

سرخ شد آن وصله ی 

سبزینه رنگ

روز هجران نرم نرمک میرسد

رنگ سرخ وصله رنگ روز درد

تا ابد وصله به رنگ سرخ ماند

سوزنم چون یادگاری روی

دل جامانده است 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

  • گیتی رسایی
۱۳
ارديبهشت
رویا های تنهائی - مهمان دل

 

dancing in the rain!

در دل که نــــــشست هرکه ، صاحـــــــــبدل شد

دریاســـــــت دل غـــــــمین و، او ساحل شد

هرمــــــــوج نشانه ای ز آرامــــــش یار

مهمان برسیدو ، دل زغم غافل شد

 • گیتی رسایی
۱۳
ارديبهشت
رویا های تنهائی - دریاست دلم

دریاست دلم ؛ غم تو ســـاحل ؛ من آب

چون قایق بشــــــکسته ام اندر مرداب

تاکی زتو بشنوم نـــــه و؛ خون بخورم؟

من آتش عشقم و ؛توهمچون سرداب

 • گیتی رسایی
۱۲
ارديبهشت
 • گیتی رسایی
۱۲
ارديبهشت
رویا های تنهائی - من زدل آموختم

من مدارا  را ز دل آموختم 

بی صدا دردی به دردی دوختم 

همــــچو او در اندرون  افـــــروخــتم

لـــــب فرو بـــــستم ، نگــــــفتم ســـوختم 

 • گیتی رسایی
۱۱
ارديبهشت
رویا های تنهائی - دل سپردن آسان نیست

دل سپــــــردن همـــــیشه آسان نیست 

دل همیشه که تحــــــت فــرمان نیست

ناخـــــلف تر   ز دل ندیـــــــده کــسی

ازمــــــن و از شما که پـــــنهان نیست

 • گیتی رسایی
۱۰
ارديبهشت
رویا های تنهائی - غم جفا

ســــــــالــــها درد با دلــــــم خــــــــو کــرد

وآن سپــــــس با غم و  جــــــفا خو کرد

حاصل عمر و هستی ام  این شد

با دو صد درد بی دوا خو کرد

 • گیتی رسایی
۱۰
ارديبهشت
رویا های تنهائی - باران

مـــــن آن باران و بـــــــــرف داغدارم 

بــــــه باریدن ز ابر غــــــم دچــــــارم

زمانـــــی ابر بـــــــودم جــــــای باران

کــــــنون بارم تـــــو گوئــــی وامدارم 

چه خوش باشد که گردم ساکن موج

که مــــــن جانی زجنــــــس آب دارم 

 

کـــــنم ســـیراب هر لب تشنه ای را

بـــــخود بالم که هــــــمرنگ بهــــارم 

بِــــــشُو یم روی گل با بارش خویـــش

هــــــزاران نقـــــش بندم بـــــر نگارم 

گــــــهی گــــــــردم نشان باد و بوران

ســـــــیاهی ارمـــــــغان آرد غـــــبارم 

 

نمیـــــــخواهم که باشـــــم آن زمانها

چه ســـــازم نیـــــــست آرام و قرارم 

مــــــنم آن قــــــــطره ی رخشان باران 

گـــــــهی دریا گــــــهی در رهـــگذارم 

از آن ترســــــم بیـــــفتم بر خس و خار

"رســـــــا" آنگه تو دانـــــی حـــال زارم 

 • گیتی رسایی
۱۰
ارديبهشت
رویا های تنهائی - ناز نگاه

ما را تـــــــو خــریده ای به یک ناز نگاه 

بفروخته ای به ناله و حـــسرت و آه

 

زین دادو ستـــد چه سود کردی جانا؟

ایــــــکاش که بودی  از دل مــــن آگاه

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

 

 

 • گیتی رسایی
۰۸
ارديبهشت
رویا های تنهائی - نهایت آرامش

شب و روزم شــــــــده با ترس اَجین

سرکشیدســــــت به دل آتــش کین

 

ســـــــوزدم آتــــــش و می افروزدم

وه چه تلخ است خطوطش به جبین

 

هـــــــمه گفتند و ، شنــــــیدیم همه

چاره ای نیــــــست بغیر از تمــــکین

 

گرچــــــه گهواره شروعـــی زیباست

هســــــت پایان رهـــــــش تلخترین

 

وه  "رســـــــا" دل مده بر دور فلک

هســـــــت آرامــــش ما زیر زمین

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

  • گیتی رسایی
۰۷
ارديبهشت
رویا های تنهائی - حیف از تو

رفـــــتم که تو یار مـــــن نباشـــــی

خارم  ، توکـــنار مــن نبـــــــاشی

حیف از تو به آتشـــم بسوزی

هرچند از آن من نباشی

 • گیتی رسایی
۰۷
ارديبهشت
رویا های تنهائی - هوس آزادی

دیدم ترا ،چه سود؟ هوس رفته از دلم 

حسرت نمیخورم که نفس رفته از دلم 

من در سکوت مـــــرگ ندارم صدا دگر

آزادی از  درون قفـــــس رفــــته از دلـم 

 • گیتی رسایی
۰۶
ارديبهشت
رویا های تنهائی - ستاره چین

بر عرش بُدَم ، خاکِ زمینم کردی

دریابُدَم و ، آیـــــــنه بینــــــم کـــردی

لبخند مزن ،نمک به زخـــمم تومـــــپاش

مـــــن مـــــاه بُدَم ، ســــــتاره چیـــــنم کردی

 • گیتی رسایی
۰۶
ارديبهشت
رویا های تنهائی - عاشق صادق

شدم افسانه در چشــــم خلایق

به بستان آتشی همچون شقایق

مرا افسوس دســــتِ کم گـرفتی

نبودی عاشقی در عشق صــادق

 • گیتی رسایی
۰۶
ارديبهشت
رویا های تنهائی - پابست بودم

شدی همبازی دل ، مست بودم 

وزین بازیچه ها سر مست بودم

ندانســـــتم که آتش بازیست این

توبگذشتی و ، من پابســـت بودم

 • گیتی رسایی
۰۴
ارديبهشت
رویا های تنهائی - وای از بیداد

با حضور تو زندگی سخت است 

بی حضورت زندگانی سرد

من چه هستم ؟ نشان سرگردان

گم شده در غبار بی پایان 

من نه آنم ، نه این ، نمیدانم 

رفته از دست کفر و ایمانم

کاش میشد زدل زنم فریاد

داد اینست؟؟؟ وای از بیداد

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

 

 • گیتی رسایی
۰۴
ارديبهشت
رویا های تنهائی - شیشه عمر من

شراب ناب نخواهم ، ز چشم تو مـــستم 

چنان ز خویش برفتم که از جـــهان رستم 

مزن تو طعنه به مـــــــن؛ جام باز میخواهم 

نه جام ، شیشه ی عمرم بده تو دردســتم

 • گیتی رسایی
۰۳
ارديبهشت
رویا های تنهائی - کو هنر؟؟

نـــــیستم شـــــادان من از دنیای خویش

در بَرَم مــــــانده دلی ؛غـــمگین و ریــــش

 

آســـــــمانـــــم گاه ســـــــــرخ و ، گاه زرد

من چــــنینم ، کـــــس نباشــــــد آگـــهیش 

 

در هــــمین حــال و هـــــــوا دل می تپــــــد

نیســــــت دیگر طاقـــــتم از  هست خویش

 

رفــــت دینــــــــم ، خالی از ایمـــــــان شدم

درد گــَــــشته دین .، غمها گــــــشته کیــش

 

آری این دنیـــــــــا هـــــمین هیچ است هیچ

قطره ای نوش اســــــت ،باقی هست نیش

 

کــو هنر؟ تا غـــــــم به شـــــــادی بســــــپُرَم 

ونــدران  ســـــــودا نـــــمایم بنـــــــدگــــــیش

 

گو"رســــــــا" دیوانگــــــی هـــــم عالمیست

گـــــــرگ هــم باشی ز تو ســــــــازند  میش

 • گیتی رسایی