رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

آخرین مطالب

۲۹ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۰
مرداد

★ℒ ★


دیوانــــگیم شــــده زبانزد


بدجـــــــــــــــور زمانه ریــــشه ام زد


اینگونه شــــــــــــــــدست حـــــــال و روزم


با تیــــــشه غــــــــــــــــم به ریشــــــــــــــه ام زد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۹
مرداد


Heart swing Click on the GIF and watch the picture become a moving one. it takes a moment to get to its best. I think it is so cool to watch.


گمان مــــــــدار که بر درد تـــــــــو دوا باشم


یـــــــا بــــه هر ناله ات نــوا باشــــــــم


هرکــــــه از درد خود خبر دارد


در درون خودش صدا دارد


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۲۷
مرداد

Angel


با سند یا بی ســـــــند قلبم تصـــــــــاحب کـــــــرده ای


با نگاهی خویــــــش را برمن تو غالـــــــــب کرده ای


تا به کــــــی باید به دنبال تـو باشم تا به کی؟


با دوصد ترفندِ خود ، مارا تو طالب کرده ای


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
مرداد

by Michelle Torrez


در طربــــــــــخانه هــــــــوای گُل یادت کردم


عشـــــــــق را باهمه مستی به فدایت کردم


رفتـــــــم ازهــــــــوش که برپای گــنه آویزم


مهربانی به خــــــــطا، جای جــــفایت کردم


دوستــان پیــــــش رخُت رنگ رخُم را دیدند


بــغلــــــــط باز من ایــــن داغ به غایت کردم


مــــــن ازین دلشدگی، شــیفتگی جان نبرم


درهمیــــــــن حال ببین حـــــــظ نهایت کردم


هرکــــــــجا بودی و بـــــودم دل من آنجابود


باز هـــــــم باز هـــوای توو کـــــــویت کردم


اینـــــــــهمه عـــــشق سزاوار وفا بود ولی


ازتـــــــو من پیــــش خداوند شکایت کردم


چشـــم بستی و نبودی به جهانی که منم


من بیدل چو "رســــــا" حس رضایت کردم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
مرداد

Animation


شـــــــــراب خورده ای و ، مــــــنع عاشقان کردی


بخور بخور که دوصــــد پیر را جـــــــوان کردی


زلذتی که تو دادی ببـــــین که مخمورم


بحیرتم که چرا تیر در کمان کردی؟


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۴
مرداد

heart of hearts ♥♥♥♥ ❤ ❥❤ ❥❤ ❥♥♥♥♥


شــــــب اگر نیســــت مرا خواب، ز آزار دل اســــت


آتش ار هست فقـــط زیرسرو کار دل است


فــــــــتنه ها می کند و باک نــــــدارد ز کســــــی


تانفس هست قفس خانه وابزار دل است


می رود مســــــــت و ندارد زهـــــــوس پــــروائــی


هرچه آتش بسرم ریخت ازاینکار دل است


تا هــــوا هست و دلی هســـــت که ســــازد با وی


سازگاری به هوس شیوه و رفتاردل است


هــــــــرکه را هســـــــت دلی عــــــــقل بدو رو نکند


عقل بازیچه ی دستان هوسبار دل است


رنگ و روی رخ مـــن هـــــــــست نشان غــــــم من


این همه نقش فقط بر در و دیوار دل است


همــــــــتی کـــــن که دگر بار ببـــــــینم رخ تــــــــو


می فروزم به خودم نیست ز آزار دل است


تــــــــرسم از آتش عشــــــــقی که بســــــــوزانندم


چون "رسا"رشته ی هرکار به دستاردل است


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۳
مرداد

Decent Image Scraps: Animation


کاش می شد من فراموشت کنم


همچو خورشیدی . که خاموشت کنم


بگذرم از تو فروپاشی کنم


با خیال تو هم آغوشی کنم


آسمان سینه بارانی کنم


عشق را با خویش قربانی کنم


هرغزل بهرت تماشائی کنم


درسرای عشق غوغائی کنم


ناتوانم زین همه .کاری کنم


کاش می شد با دلم یاری کنم


عشق را گه گاه مهمانت کنم


تاسحرگه بوسه بارانت کنم


چون "رسا" خود را به قربانت کنم


یا درون سینه پنهانت کنم


گیتی رسائی


 • گیتی رسایی
۲۲
مرداد

Conceptual Photography by Petra Holl�nder


از ســــــر سیـــــری ببیـــــن گه گه نگاهت مـــیکنم


با خیــــــالات گذشته اشـــــــــتباهت مــــــیکــــنم


عشق و مستی داستانی بود چون خوابی گـــذشت


مـــــن ترا در خواب هایم بی گنــــــاهت میــــکنم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۱
مرداد

Collection of Self-Portraits with a Surreal, Conceptual Twist

با خـــــــــود ز خودم گلایه دارم


گر خــــــــنده کنم  گلایه دارم


ازرفتــــــــن و ماندن و ز بودن


اصلا ز جـــــــــهان گلایه دارم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۰
مرداد


به حال خویــــــش بنالم ، که نیــــست همدردی


بهر نفــــــس که کــــشم ،آیداز درون دردی


هزاردرد چنان خـــــــفته است در جانم


نبود و نیست مرا قدرت هماوردی


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۹
مرداد

Red Heart and Bubbles

نداده ای تو شرابی و ؛ مستِ مســـــــتِ توئیم


به یک نگـــــاهِ تو عمریست؛ پای بست توئیم


به لحــــــــظه ای نــشدیم میهمان چـــشمانت


وفای ماست که چون موم ؛ خامِ دست توئیم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۸
مرداد

octopus sand art by Chudeyka


تا نباشی مثل من ، در نمی یابی مرا


اشک سرخم را نمی دانی ز چیست


راز رنگ  زرد را


راز تنهائی و زخم سرد را


راز پژمردن میان سبزه زار


راز افسردن به هنگام بهار


تانباشی مثل من


در نمی یابی مرا


بی نیازی را ببین درمن چه غوغا میکند


باشکفتن فصلها درپیش ماست


لبک با غم خو گرفتن کیش ماست


سالها باید. سالها باید که تو از ماشوی


تا نباشی مثل من هرگز نمی یابی مرا


چون "رسا" دراین گذار زندگی


کی تو می فهمی غم درماندگی؟؟؟ • گیتی رسایی
۱۷
مرداد

Great conceptual photography by Michal Pedziwiatr / Deviantart.


سر به سر دردم ، ندانی حال من


آتشم اینست، این احوال من


تا زمان بی تو بودن ، بوده ام


تا شدم پروانه ، گم شد بال منگیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۵
مرداد

Ovando


آفتابین روز هم ، روح مـــرا روشــــــن نکرد


روی گل با هیچ رنگی دیده را روشن نکرد


کاش آسان بود دل دادن چو دانه  زیر خاک


چشم دل را عشقِ دیدار صباروشن  نکرد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۴
مرداد

As a child, I can remember sitting in the window at night, staring up at the stars and wishing that I was amongst them.


خواب رفته از سرم


دل نشسته در برم


چشم را می بندم و بر بادبانی از خیال


قلب شب را می شکافم با خیال


شعله های اندرونم ،همچو نوری


می نشیند بر شبم


شام را چون روز روشن می کند


می نویسم لیک پایانی نمی بینم هنوز


شب که شد ، از درد خود هم پافراتر می نهم


دردیاران، سوزهجران، غصه بیماری همسایه و


بیماران دارن ، ناله هاو حسرت و کین فراوان


رنگ رنگ و، جور واجور و، هزاران


خواب رفته از سرم ، دل شکسته در برم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۳
مرداد

*


دردم اگر یکیــــست ، هزارش نمــــــوده ای


چشم سیاه خویش ، خمارش نمـــــوده ای


فکـری بکن بـــه حال دل ، دلشکسته گان


هردل که دیده ای تو شــکارش نموده ای


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۲
مرداد

So soft


سراغــــت را گرفــــتم از مـــــــه و مــــــــهر


که تا شـــــــاید بیــــفتد چـــــــهر برچهر


ندانستم رفیــــــقان کیــــــنه ورزند


جدایت میکنند با حیله و سِحر


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۱
مرداد

Decent Image Scraps: Love You


مـــا را تو زدست رفته پندار


دســــــــت از ســـر ما دگر تو بردار


دادیــــــــم به راهـــــــت دل و دیــــن را


هســـــــتیم هـــــــنوز هــــــــم گــــــرفتـــــــار


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۰
مرداد

Decent Image Scraps: Animated Roses 1


نــــــظر به غیــــر میانداز ، زانکه می سوزم


نی ام چنان که تو بینی.چو شعله در سوزم


خدای دانـــد و دل بعـــــــد رفتنــــت هرگز


نیـــــــاید از دو لبم جـــــز غم جگر سوزم


ولـــــــی هنـــــــوز به دیدارت آرزومندم


به حســـرتت بنشستم اگر چه لب دوزم


دل از خیال تو فارغ نشد چه باید کرد؟


به مکتب تو و ، عشق تو دانش آموزم


روا مدار شوم آب من زسرچون شمع


اگرچه در غم عشقت همیشه پیروزم


"رســـــــا" بگفت ز بعدت نبـــــود آرامش


که مـــــــن به مرغ ســـحردرس باید آمـوزم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۸
مرداد

Flowers


نیـــــــامدی و نــــــــدیدی تو حـــــــال و روزم را


چه حاصل اســت بدانی تو ساز و سوزم را؟


هزار بارشنیـــــدم شدی زکرده پشیمان


مرا ببین و غم و داغ شب فروزم را


گیتی رسائی


 • گیتی رسایی
۰۷
مرداد


http://rozup.ir/up/web4030/Pictures/I%20LOVE%20U%20_(Navid)_%20_-_((Musical%20Filme%20Benyamin))%20(2).jpg


عزیزم دوستت دارم ولی با ترس و پنــــــهانی 

که پنهان کردنٍ یک عشق یعنی اوج ویـــــــرانی !

 

دلم رنج عجــــــیبی مــی برد از دوری ات ، اما 

نجابت می کند ماننـــــد بانو هــــای ایرانی ...

 

تحـــــــــمل کردن این راز از من زن نمــی سازد !

که روزی خسته خواهد شد دل از اندوه طولانی

 

غمت را می خورد هر شب دل نازک تر از شیشه

تو سنگــی را نمی خواهی کنار شیشه بنشانی !!

 

مرا باور کنـــــــی ، شاید ، به راه عـشق برگردم ...

نه از این دســـت باورهای مردم در مــــــسلمانی!

 

" عزیزم دوستــــت دارم " ، غم این جمله را دیدی؟

تفاوت دارد ایــــــن سیلاب با شب های بارانی ...!


سها حیدری

 

 • گیتی رسایی
۰۶
مرداد

Animation


خندند به من اگر که حالم بینند


یا از رخ مـــن درد و مـــــلالم بینند


آتــــــش به جهان زنند این بـــی خردان


گــــــــر سّرِ دل و خـــــــواب و خـــــیالم بینند


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۶
مرداد

:✿ڿڰۣ(̆̃̃❤ █▄◯╲╱Ξ♡(̆̃̃❤ (̆̃̃❤


نـــــــــگه این دل چـــــــــــه کاری آیـــــد از او


چه می خواهــــی ازین بی آب و بی رو


بجز نالیدن و عـــــــــشق آفریدن


دگر کاری ندارد اندرین کو


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۵
مرداد

Decent Image Scraps: Flowers 2


کـــــــجا گردد نهـــــــان خورشید رخـــــشان؟


و یا عشــــــقی که شد در سینه پنهان ؟


چو گشــتی صیدِ عشق خانمانسور


نمی گردی رها تا دادن جان


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۴
مرداد

hearts - Google Search


به آن چشـــــــمی که می بینی تو خود را


نشـــــــاید بنــگری احــــوال مـــــــارا


چنان غرقی درین ســـودا عزیزم


که گویا نیستی در عالم ما


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۴
مرداد


animated gif

مــــــن نیازم به تو بیــــــــش از نفس است

همـــــــه دنیا ز بـــرایم قفــــــــس است

هــــــمچو آتش که نهـــی بردل یخ

دل بریدن زهوایت هوس است

گیتی رسائی
 • گیتی رسایی
۰۳
مرداد


Girl Animation

آرزویم همه این است که شب تا به ســـحر

باشـــــامم شود ای ماه . به مانند ســــحر

مــــگذر از برم ای ماه و مـــــگردان صورت

که مرا شام شود بی تو به هنگام سحر

گیتی رسائی
 • گیتی رسایی
۰۲
مرداد

.


فراری شــــــــد دلم از کــــــویت، ای دوســت


هزاران شــکوه دارم از تو ،ای دوســــــت


به امــــــیدی که درمانـــــم تو باشی


پناهم بود دامان تو ، ای دوست


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۰۱
مرداد

.LOVE   also see dating ideas below www.pinterest.com/dkelley9699/how-todating-sizzling-ideas/


گفتند عاشــــــــقی ، زصبــــا حرف میزنی


در عاشـــــقی ز سوز و چـرا ،حرف میزنی


گفتــــند عاشقی که زبان با دلت یکیست


اینـــسان که سوختی زکجا حرف میزنی؟


گفـــــتند عاشــقی که چنین ناله میکـنی


بی خــــود شدی زدرد و بلا حرف مــیزنی


گـــــفتند عاشـــقی که بسوزد دلت زهیچ


خاکســــــتری ،زمهر و وفا حــــــرف میزنی


گفتند عاشقی که چنین رفته ای زخویشبـــی پاوســـــر ز رازِ بقاحرف مــــــــیزنی


گفتــــــــند عاشق و زخود نیستــــت خبر


باصـــــــــد زبان زســـوزو نوا حرف میزنی


گفــــــــتند عاشــقی ، بخدا عاشق دلم


بامـــــــن مگو که از دل ما حــرف میزنی


گفــــتند عاشقی که چنین غافلی زجان


دیوانه ای کـــه همچو"رسا" حرف میزنی


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی