رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دیوانه ای» ثبت شده است

۰۸
مهر
  • گیتی رسایی
۰۹
شهریور

Decent Image Scraps: Love 8


به دل گفتــم چرا افسانه  گشتی؟


اسیری این چنــــین دیوانه گشتی؟


بگـــفتا قــــــصد من صاحبدلی بود


چرا پــس همدم  پیمانه گشتی؟


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی
۰۱
مرداد

.LOVE     also see dating ideas below www.pinterest.com/dkelley9699/how-todating-sizzling-ideas/


گفتند عاشــــــــقی ، زصبــــا حرف میزنی


در عاشـــــقی ز سوز و چـرا ،حرف میزنی


گفتــــند عاشقی که زبان با دلت یکیست


اینـــسان که سوختی زکجا حرف میزنی؟


گفـــــتند عاشــقی که چنین ناله میکـنی


بی خــــود شدی زدرد و بلا حرف مــیزنی


گـــــفتند عاشـــقی که بسوزد دلت زهیچ


خاکســــــتری ،زمهر و وفا حــــــرف میزنی


گفتند عاشقی که چنین رفته ای زخویشبـــی پاوســـــر ز رازِ بقاحرف مــــــــیزنی


گفتــــــــند عاشق و زخود نیستــــت خبر


باصـــــــــد زبان زســـوزو نوا حرف میزنی


گفــــــــتند عاشــقی ، بخدا عاشق دلم


بامـــــــن مگو که از دل ما حــرف میزنی


گفــــتند عاشقی که چنین غافلی زجان


دیوانه ای کـــه همچو"رسا" حرف میزنی


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی