رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رسا» ثبت شده است

۰۱
مرداد

.LOVE     also see dating ideas below www.pinterest.com/dkelley9699/how-todating-sizzling-ideas/


گفتند عاشــــــــقی ، زصبــــا حرف میزنی


در عاشـــــقی ز سوز و چـرا ،حرف میزنی


گفتــــند عاشقی که زبان با دلت یکیست


اینـــسان که سوختی زکجا حرف میزنی؟


گفـــــتند عاشــقی که چنین ناله میکـنی


بی خــــود شدی زدرد و بلا حرف مــیزنی


گـــــفتند عاشـــقی که بسوزد دلت زهیچ


خاکســــــتری ،زمهر و وفا حــــــرف میزنی


گفتند عاشقی که چنین رفته ای زخویشبـــی پاوســـــر ز رازِ بقاحرف مــــــــیزنی


گفتــــــــند عاشق و زخود نیستــــت خبر


باصـــــــــد زبان زســـوزو نوا حرف میزنی


گفــــــــتند عاشــقی ، بخدا عاشق دلم


بامـــــــن مگو که از دل ما حــرف میزنی


گفــــتند عاشقی که چنین غافلی زجان


دیوانه ای کـــه همچو"رسا" حرف میزنی


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی
۲۹
تیر

Decent Image Scraps: Animated Girls 6


دردام مرا نـــشانده و . داده عذاب


آتش به دلم زده .مــرا کرده کباب


هرلحظه مرا به بوسه ای خام کند


او مست ز جام باده .من خانه خراب


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی
۲۸
تیر

Decent Image Scraps: Animation 9

سبک گـــــــشتم چو کــــــردم من شـــــــکایت


چــــو گفـــــتم درد خــــود را در نـــــهایت


ندانســـــتم که پـــــایـــــانی نـــدارد


که دارد زندگانی بس حکایت


گیتی رسائی

 


  • گیتی رسایی
۲۴
تیر

Decent Image Scraps: Love 8


هرروز دلت به رنگ و حالیست


یک روز خزانی و دگر روز بهاریست


یک روز ســفــیدی و دگـــر روز ســــیاه


انـــــــگار ترا با پــــــر طاووس قـــــــراریــــــست


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی
۲۴
تیر

.


خــــــار و خـاشـــــــــاکم . ولی در اوجـــــــها


یک تــــــنه گم، در مـــــــیان فوجـــــــها


آفـــــــتابم زیر یک ابــر ســــــیاه


فَردِ فَردم . در میان زوجها


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی