رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شکایت» ثبت شده است

۰۵
مهر

Rain ...:


به کنارت به خدا  زخویشتن بی خبرم


اگرم کــــــنی فرامـــــــــــوش ، نیابی اثرم


به چه کس بَرَم شکایت زچه کس کنم حکایت


که تــــــــو دریائی و مـــــــن بی تو ســـــــرابی دگرم


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی
۲۶
مرداد

by Michelle Torrez


در طربــــــــــخانه هــــــــوای گُل یادت کردم


عشـــــــــق را باهمه مستی به فدایت کردم


رفتـــــــم ازهــــــــوش که برپای گــنه آویزم


مهربانی به خــــــــطا، جای جــــفایت کردم


دوستــان پیــــــش رخُت رنگ رخُم را دیدند


بــغلــــــــط باز من ایــــن داغ به غایت کردم


مــــــن ازین دلشدگی، شــیفتگی جان نبرم


درهمیــــــــن حال ببین حـــــــظ نهایت کردم


هرکــــــــجا بودی و بـــــودم دل من آنجابود


باز هـــــــم باز هـــوای توو کـــــــویت کردم


اینـــــــــهمه عـــــشق سزاوار وفا بود ولی


ازتـــــــو من پیــــش خداوند شکایت کردم


چشـــم بستی و نبودی به جهانی که منم


من بیدل چو "رســــــا" حس رضایت کردم


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی
۲۸
تیر

Decent Image Scraps: Animation 9

سبک گـــــــشتم چو کــــــردم من شـــــــکایت


چــــو گفـــــتم درد خــــود را در نـــــهایت


ندانســـــتم که پـــــایـــــانی نـــدارد


که دارد زندگانی بس حکایت


گیتی رسائی

 


  • گیتی رسایی