رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳۸ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۰
مهر

از همان آغاز قـــصه دردهـــــایم راندیــد


دارم سری بگو که به راهت فــــدا کنم 


جان گر طلب کنی ،به هوایت رها کنم


گفتــــی که حرف را بعمل آموزده اند


ازمــن بخواه ،تا به نهایت وفـــــا کنم ؟


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۲۹
مهر

بیا این نعش آویزان شده بر دار را بردار


ما را دل تنگیست درین بارگه عـــشق


هرلحظه درنگیست درین دارگه عشق


بیهـــــوده سفر بود ، نبردیــم نصیبی


هرروز به رنگیست درین تارگه عشق


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
مهر

بزن به جاده ی شب بو، بیا به خانه ی من


عـــشق یـــعنـــی کـــه نبـــودن در بـــود


ظـــاهـــر آســـوده و آخـــر نـــابـــود


بـــی تمـــنا هـــمه هســتی دادن


فکر عاشق بجز این کار نبود


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
مهر

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم


سوختم زآتشت ای جان نظری


گشـــــته ام گوش به فرمان خبری


جان به لب آمــــده طـــــاقت طاق اسـت


رفـــــــت گــــر بــــــود ز ایـــــمان اثــــــــــــری


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
مهر

دوستت می دارم و بیهوده پنهان می کنم


مدیــــــــون تــــــــوام اگـــــر رهایــــــــت   بکــــــــــنم


وز جور و جـــــــفای تو شــــــــــکایت بکــــــــنم


تاهســـــــت جهان ،من چنین خواهم کرد


پیش همگان زتو حکایت بکنم


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۲۶
مهر

vintage glass garden art plate flower glass art by ADelicateTouch1:


هزار غم به دلم مانده از غم دوران


چنان نشسته به جان، نیست قابل جبران


نگفته ام به کسی چون دوا زگفتن نیست


همان به است بماند به سینه ام پنهان


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
مهر
 • گیتی رسایی
۲۵
مهر


دل به ما نســپرده ای ؟ خوشحال باش و حال کن


شـــــــور برپا کرده ای؟ خوشــحال باش و حال کن


ما درین ســـــــوداگریها خویشـــــــتن را باختـــیم


برده ای ؟ آزرده ای ؟ خوشــــــحال باش و حال کن


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۵
مهر

تنها تر از نیلوفرِ مُردابِ خاموشی


چو آمد عشق دردم چاره می کرد


دل دیوانه ام  صد پاره می کرد


سر سودا ندارم مستِ مستم


نه یکباره ببین صد پاره می کرد


گیتی رسائی 

 • گیتی رسایی
۲۴
مهر


ز آتشی که نشاندی به جان من ، دودم


که لحــــظه ای به خدا در بَرَت نیاسودم


فغان و درد مرابــــود حاصلم زین عـشق


خیال هســـت که هستم ، ولیک نابودم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۳
مهر


دوای درد ، گفــــــــتن نیـــــــست ، دانـــــم


شنیــــــدن همچو دیدن نـیـــست ، دانم


دلـــی دارم چو دریا پر ز طـــــــوفان


ازین طوفان رهیدن نیست دانم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۲
مهر


ما را به جهان نیست هوس بودن و ماندن


هـــــــــــر روز شده کار جـــــهان درد خوراندن


عمریست که از خــــوب و بدش دســـــت کشیدیم


مـــــــــــــا را ندهد لـــــــــــــذت از بند رهـــــــــــــــــاندن


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۲۱
مهر

هی نگو حوصله کن. فرصت من محدود است


به تنهائی گرفتم خو ، عجیب است


دل تنها درین عالم غریب است


فقط من هستم و من هستم و من


غم و محنت به درد من طبیب است


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۰
مهر


مزه کردن در مقام عشق نیست


عشق را باید که یکجا سرکشید


مست باید بود تاشد مست تر


بی پرو بی بال باید پر کشید


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۰
مهر


چه بعد از ظهر زیبائی


فقط کم داشت چشمان شما را


چرا شب شد نمیدانم خدایا


که من بی تابِ بی تابم هنوزم


ستاره چشمکی بیهوده اما


نمانده حسرتی دیگر به دنیا


توَهُم بود ، یا رویا ی زیبا


که دیدم باز چشمان شمارا
گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۹
مهر

بارش باران


گاهگاهی با دل غــــــــمدیده صحبت می کنم


پیش رویش می نشینم ، درد قسمت می کنم


عاقبـــــت همدرد می گردیم دراین گـــــیرو دار


نیســـــت چاره درد را تسهیم نسبت می کنم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۹
مهر


آزاده بوده ام تو اسیــرم نموده ای


افســـوس می خورم تونصیبم نبوده ای


یک عمــــــر رفت درپی افسوسهای من


بی تاب بوده ام  به شکیبم فزوده ای


گــــــیــتی رســــــــــائـــــی • گیتی رسایی
۱۹
مهر


نـــــــباشد جای ناله ، حــال اینست


همیــن حال و همــــین احوال، اینست


و نالـــــیدن ندارد ســــــود زیرا


که جبــر است این جهان، اشکال اینستگیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۷
مهر

رفتن


هرگز زدل ما خبری نیست ترا


درحسرت ما چشم تری نیست ترا


گفتی که به غمخواری ما آمده ای


اما به کجائی ؟ اثری نیست ترا


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۱۷
مهر

خاطرات بر باد رفته


زچه مُردَم؟ که مُردَم از غم دل


که گـــــشتم مــــبتلا بر مــاتم دل


نمی دانم چـــــــه دردی زد به جـــــــــــانم


که ســــــــــــــــوز وآه گــــــــشته هــــمدم دل


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۵
مهر

lovegif-boy-girl (11)_Www.Shabhayetanhayi


مپرس از من چرا دیوانه هستم ؟


غـــــرورم را به پای تو شکـــستم


نگـاهــــت طــــــــاقتم را طـــــــاق کرده


همــــــــــین بودســـــــت گویا ســــــــرنوشتم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۴
مهر

Breathtaking-Fall-Autumn-Images-6.jpg


در دیار عشق باید سوختن


لب ز شکوه گاه باید دوخـــتن


عاشــــــقان را دیده خوناب دل است


کار عاشــــــــــق نـیـــــــست پند آمـــــوختن


گـــــــــــیـــــــــــتـــــــــــی رســــــــــــــائـــــــــــــــی

 • گیتی رسایی
۱۳
مهر

وقتش رسیده


هرچـــــــند زدی تو آتشم  ، بـــــاز هنوز


مجنون صـــــــفتانه عاشقم ، بـــاز هنوز


دیوانه تر از من به کجاخواهی یــافت؟


مُردَســــــــت دلم به سینه ام ، باز هنوز


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۲
مهر

سخت بود از خود گذشتن ، لیک می باید گذشت


ناخوشایند اســــــت حالم ، لیک مــــی باید گذشت


با لســــــان الغـــــیــــــب گفتم حال روز خویشتن


خواجه شیراز با مـــــــن گفت ، مــی باید گذشت


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۲
مهر


در خیالت بودم و از خویش بودم بی خبر


کاش میشد از توواز عشق میکردم حذر


لیک درمن اختیاری نیست توعاشق کُشی


بی خبر بودم که تو کردی زچشمانم گذر


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۰
مهر


گاه گاهی که به خود می نگرم


دلقکم مست . زخود بی خبرم


مستیم نیست زجام و دف و نی


آتشی هست که زد بر جگرم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۰
مهر

کسی که دیگر نیست


بیا جانان بیا پا بر سرم نه


فنا گشـــــتم ، بیا جان بر تنم ده


مپرس از مـــــــن چرا از خود بریدم


که مــــــردن زینهــــــــمه غم خــــــوردنم به


گیـــــــتی رســــــــائی

 • گیتی رسایی
۰۹
مهر
 • گیتی رسایی
۰۸
مهر
 • گیتی رسایی
۰۷
مهر
 • گیتی رسایی