رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زخمه ی عشق» ثبت شده است

۰۷
شهریور

rose gif


توگفـتی ، من ندانسته شکستم


درعشــــــــقت به روی دل نبســـــتم


همــــــه درد است .آری راســـــــت گفتی


چـــــــــه بیـــــــــــــــــهوده به پای تو نـــشستم


گــــــــــــــیتـــــــــــــــــــــی رســــــــــــــــــــائـــــــــــــــی

  • گیتی رسایی
۲۶
تیر

Galassia Flowers


شــــکار عــــشق شـــدن بــین چـــه عالمی دارد


خـــــراب مـــــهر شــــدن بــــیش نی کـمـــی دارد


نبــین تو خـــنده ی عاشــق که عشق ســودائیست


دریــــن مــــــعامله دیــــــوانه هــــم غمـــی دارد


بـــــراه عشـــــق شتابان گـــــذر مــــکن هـــرگز


نگـــــاه کــــــن که بــــهر گوشــــــه ماتــمی دارد


زرشـــــک دیـــــدن عاشـــق جهـــــان بهــم ریزد


خوشـــــــا کســـی که درین باغ محــــــرمی دارد


هزارســـال اگر بــــــگذرد ز زخـــمـــه ی عشق


بســــــان کهـــــنه شــــرابی به دل خــــــمی دارد


"رسا "ببین که جهان عشق وعشـــق عالم توست


به خوش چـیـــن چه نیاز آنکه هـــمدهمـــــی دارد


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی